Jozef Miloslav Hurban - WebSlovensko.sk
dnes je : utorok 19.marec 2019 kalendarium

Jozef Miloslav Hurban

Jozef Miloslav Hurban bol významným slovenským dejateľom obdobia národného obrodenia. Bol farárom, spisovateľom, ale aj politikom. V roku 1848 sa stal prvým predsedom Slovenskej národnej rady.

Jozef Miloslav Hurban
V prvej polovici 19.storočia sa Jozef Miloslav Hurban (*19.marec 1817, Beckov - † 21. február 1888, Hlboké) mnohostranne sa zúčastňoval na rozvoji slovenského národného života. Významná bola predovšetkým jeho činnosť redaktorská (Almanach Nitra, Slovenské pohľady na vedy, umenie a literatúru), literárna a kultúrnohistorická. V literárnej podobe sa pokúsil o poéziu, úspešnejší bol však v próze.

Hurban sa počas štúdií na lýceu v Bartislave zoznámil s Ľudovítom Štúrom, ktorý v ňom podnietil vlastenecké cítenie. Po ukončení štúdia najdlhšie pôsobil v Hlbokom, kde aj zomrel.

Hurban si osvojil estetické a ideové náhľady štúrovskej generácie a vyslovil ich v spise Cesta Slováka ku bratrúm slavenským na Moravě a v Čechách (1841). Spis je svedectvom o živote v českých mestách, kde sa autor pozastavuje nad biednym životom robotníka v priemysle. Námety pre svoje prózy čerpá zo slovenskej histórie a prítomnosti. Historické prózy sú obrazom udalostí na vtedajšom Slovensku, tématicky však kotvia v minulosti. Hurban si k vykresleniu slávnej minulosti v próze berie námety z Veľkej Moravy. Próza Svadba krále velkomoravského (1842) sa nadchýňa vlastenectvom mladého Svätopluka. Z čias Veľkej Moravy je aj povesť Svatoplukovci, aneb, pád říše veľkomoravské (1844).
Významnejší prínos pre romantickú literatúru mali historické prózy Olejkár (1846) a Gottšalk (1861). Dej prvej prózy sa krúti okolo historickej postavy Matúša Čáka Trenčianskeho. Námetom pre druhú prózu je z čias pokresťančovania Slovanov.

Hurban sa venoval aj bezprostrednej súčasnosti novelou Prítomnosť a obrazy zo života tatranského (1844), prózou Korytnické poháriky (1847) a Od Silvestra do Troch kráľov (1847), ktorá sa pokladá za najlepšiu prózu so súčasnou tématikou. Pre poznanie slovenského literárneho života má osobitný význam jeho štúdia Slovensko a jeho život literárny, kde sa pokúsil o prehľad slovenskej literatúry od najstarších čias až po štúrovcov. Pre poznanie doby má veľký význam nedokončená práca Životopis Ľudovíta Štúra (1881 - 1994).

Počas revolučných rokov 1848 a 1849 sa Hurban aktívne podieľal na prípravách prvých dvoch slovenských dobrovoľníckych výprav. Oboch výprav sa aj zúčastnil. Ako politický predstaviteľ Slovenskej národnej rady aktívne vystupoval na zhromaždeniach, kde svojou plamennou rečou informoval o zámeroch a cieľoch povstania. Počas prvej dobrovoľníckej výpravy sa stal prvým predsedom Slovenskej národnej rady.

Hurban sa zapísal do dejín slovenského národa svojím bojom za jeho práva. Prejavoval sa ako organizátor kultúrneho života. Spolu s Ľudovítom Štúrom a Michalom Miloslavom Hodžom sa pričinil o uzákonenie spisovnej slovenčiny. Zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom

Hurban úzko spolupracoval s národovcom Samuelom Jurkovičom. Jeho dcéru Annu, prvú slovenskú divadelnú herečku, si vzal aj za manželku.

Martin Šaro,   22 May 2017