Rusíni - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Rusíni

O Rusínoch, v žargóne Rusnakoch, sa trochu nelichotivo hovorí, že majú rozumu iba doobedu. Nie je jasné, ako táto charakteristika vznikla.

Rusíni
Je však možné, že súvisí s procesom vývoja národného uvedomenia Rusínov, nakoľko až na konci 20. storočia sa u nich spustili procesy, ktorými väčšina národov, slovenský nevynímajúc, prešla v skoršom období.

Spolužitie Rusínov a Slovákov na území Slovenska stojí na úplne iných základoch ako spolužitie Slovákov s Maďarmi. Spolužitie Slovákov a najzápadnejších východných Slovanov bolo počas stáročí bezproblémové. Výnimku tvorí existencia vojnovej Slovenskej republiky, ktorá bola totalitným štátom. Vládne kruhy presadzovali heslo Jeden Boh, jeden národ, jedna strana., v ktorého zmysle sa za najlepších Slovákov považovali ľudáci a katolíci. Iné cirkvi pôsobiace na jej území, museli čeliť cenzúrnym zásahom, napr. opakovaným pozastaveniam nimi vydávaných periodík. Šlo najmä o evanjelikov, avšak ani grekokatolicka cirkev, ktorá bola chápaná ako rusínska, nebola výnimkou. V rámci nej sa podporoval predovšetkým slovenský element, čo len podporovalo silnú asimiláciu Rusínov s väčšinovým obyvateľstvom. Táto asimilácia nakoniec spôsobila vznik tzv. zmiešaných oblastí, ktoré obýva vrstva obyvateľstva v odbornej literatúre nazvaná Sotáci, alebo Slovjani. Zjednodušene povedané, ide o akúsi zmes Rusínov a Slovákov. Táto zmiešaná vrstva zapríčiňuje, že stanoviť presnú hranicu medzi slovenským a rusínskym etnikom na Slovensku prakticky nie je možné.

Prítomnosť Rusínov na území dnešného Slovenska je doložená už od 14.storočia. V niektoré prameňe však uvádzajú, že Rusíni prijali kresťanstvo z rúk Cyrila a Metoda niekedy okolo roku 860. Z toho sa dá ľahko odvodiť, že sa Rusíni nachádzali na našom území už oveľa skôr. Rusíni teda patria ku najstaršej skupine obyvateľstva, ktorá sa v rámci sťahovania národov usídlila na území Slovenska.

Rusíni patria medzi národy, ktoré nikdy nemali vlastný štát. Počas historického vývoja im však bolo dopriatých niekoľko samosprávnych útvarov a autonómí. Z náboženského hľadiska v komunite tohto etnika dlhodobo prevláda grekokatolícke vierovyznanie. Rusíni, ako noví kolonisti, priniesli na územie Slovenska mimo iného nové náboženstvo, ktoré charakterizuje byzantsko-slovanský náboženský obrat. Postavenie Rusínov na Slovensku sa posilnilo predovšetkým po stavovských povstaniach, ktoré boli doprevádzané silnou vlnou migrácie obyvateľstva, ktorá trvala do polovice 18.storočia. Počas nej sa mnoho poddaných slovenskej národnosti presunulo do iných častí uhorského štátu. Poloprázdne, alebo úplne vyprázdnené dediny a osady obsadili Rusíni. Vytvorili sa tak predpoklady na vytvorenie spomenutej vrstvy zmiešaného obyvateľstva. V slovenskom prostredí sa Rusínom podarilo počas nastávajúcich niekoľkých generácií ešte uchovať znalosť rusínskeho jazyka. Postupom času však podľahli vplyvu slovenského okolia a jazykovej asimilácii. Začala vznikať vrstva obyvateľov, ktorej sa začalo hovoriť - slovakizovaní Rusíni. Grekokatolícka cirkev sa obohatila o ďalšiu skupinu veriacich - veriacich so slovenskými koreňmi.
Na rýchlosť rusínskej asimilácie v slovenskom prostredí vplývalo niekoľko faktorov. Predovšetkým to bolo postavenie slovenčiny, resp. jej východniarskeho dialektu ako jazyka vyššej vrstvy na východnom Slovensku. Ďalším faktorom bol odchod mnohých Rusínov na sezónne práce do iných častí Slovenska, najmä na Zemplín. Všetko ešte podtrhoval fakt, že u Rusínov fakticky absentovala vrstva intelektuálov a meštianstva, ktorá by zabezpečila rozvoj rusínskeho jazyka a povedomia. Tieto faktory redukovali rozdielne znaky medzi slovenským a rusínskym iba na prípad konfesionálnej (náboženskej) príslušnosti (grekokatolíci boli Rusíni). Na čelo spoločenského a národného pohybu Rusínov sa postavila kňažská inteligencia. Po vytvorení prešovského biskupstva sa Prešov stal administratívnym a kultúrnym centrom Rusínov v Uhorsku a neskôr aj na Slovensku. Zásluhu na tom mal Alexander Duchnovič. Vrstva rusínskych intelektuálov sa rozdelila na tri prúdy: ruský, rusínsky a ukrajinský. Tieto smery ďalšieho vývoja Rusínov medzi sebou zápasili. Prúd proruský, či proukrajinský pomohol Rusínom v ťažkých časoch maďarizácie. Z celkového pohľadu vývoja Rusínov ako samostatného a moderného národa sa rozdelenie na jednotlivé prúdy ukázalo ako kontraproduktívne. Zápas medzi rusínskym a ukrajinským prúdom prebieha prakticky až do dnešných dní.

Z pohľadu Rusínov je samostatnou kapitolou grekokatolícka cirkev a národnosť jej veriacich. Okolo tohto problému sa po roku 1918 rozvinuli vážne spory, pričom jeho jadrom sa stal pastoračný jazyk pri bohoslužbách. Tento spor sa bytostne dotýkal najmä obyvateľov obcí na východnom Slovensku. Bolo to obdobie, keď sa pronárodne orientované organizácie venovali otázkam národnosti veriacich grekokatolíckej cirkvi. Náboženské knihy začali vychádzať okrem rusínčiny, ruštiny aj v slovenčine. Potom prišlo už spomenúté následné oslabovanie rusínskeho vplyvu počas existencie vojnovej Slovenskej republiky. Situácia grekokatolíkov sa opäť zmenila po roku 1948. Roku 1950 bola v tzv. Veľkom Sobore grekokatolícka cirkev pričlenená ku pravoslávnej cirkvi, čo znamenalo jej faktickú likvidáciu, trvajúcu až do roku 1968, kedy bola činnosť tejto cirkvi opätovne obnovená. Biskupi Gojdič, Vojtašák a Buzalka boli v následom súdnom procese odsúdení na doživotie.

Pod vplyvom sovietskej moci na Ukrajine, v Poľsku a Česko-Slovensku bola myšlienka samostatnej rusínskej národnosti postavená mimo zákon a všetci Rusíni z rozhodnutia vyššej moci nadobudli ukrajinskú identitu. Tento stav trval až do roku 1989. Po páde východného bloku a uvoľnení pomerov sa obnovili aj emancipačné snahy Rusínov o uznanie ako osobitnej národnosti. Rusínsky jazyk sa podarilo kodifikovať v až roku 1995. V posledných dvoch desaťročiach sa kontakty a spolupráca medzi jednotlivými komunitam Rusínov v okolitých krajinách zintenzívnili.

V kultúrnej oblasti Rusínov na Slovensku je hodné dve významné ustanovizne. Predovšetkým je to Divadlo Alexandra Duchnoviča. Ide o jediné rusínske profesionálne divadlo na svete. Ďalšou významnou kultúrnou ustanovizňou je Múzeum moderného umenia Andyho Warholu v Medzilaborciach, ktoré je venované pamiatke a dielu asi najslávnejšieho Rusína všetkých čias. Pre Rusínov je charakteristická aj svojrázna architektúra drevených kostolíkov. Aj skanzeny v Bardejovských Kúpeľoch, Svidníku, Humennom a Starej Ľubovni zachytávajú minulosť Rusínov. Okrem iných vecí je tu aj charakteristický temperamentný folklór, ktorý presne odzrkadľuje povahové črty tohto etnika.

Medzi významných predstaviteľov rusínskeho obrodenia patril okrem spomenutého Duchnoviča aj napríklad Adolf Dobriansky

foto: webslovensko.sk

Jakub Hlohoš,   16 Mar 2018